งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
The arts and culture Faculty of Liberal Arts

ที่อยู่ติดต่อ

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเเม่โจ้  ถนนเชียงใหม่ - พร้าว  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50290   โทรศัพท์ 053-875760 โทรสาร 053-875762