งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
The arts and culture Faculty of Liberal Arts